Polityka prywatności

Spis treści

Informacje podstawowe 1

Zakres powierzanych danych 1

Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne 3

Odbiorcy 3

Uprawnienia osób, których dane są zbierane 4

Przekazywanie do państw trzecich 5

Zabezpieczenie danych osobowych 6

§ 1 Informacje podstawowe

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRAVITI Sp. z o.o. o numerze KRS 0000921544, NIP 6443562409, REGON 389941793, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 11 / 14.

Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego. 

Adresatem możliwości korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej są osoby pełnoletnie.

§ 2 Zakres powierzanych danych

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych poprzez:

PODSUMOWANIE


Zakres danych
Formularz zgłoszenia/zapisuKontakt bezpośredni
mail/rozmowa tel., komunikatory/
media społecznościowe
Koszyk zamówień/rezerwacjiZapis do newsletteraFormularz reklamacji:
Imię i nazwiskoxxxxx
Adres e-mailxxxxx
Numer telefonuxxxxx
Adres do korespondencji/zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
x

x

x

x
Dane rozliczeniowe do fakturxxx
Indywidualny numer GWO/IRATA IDxxxx
Inne dane np. dotyczące preferencji klienta przekazywane dobrowolniexxxx

UWAGA: Wraz z wyświetleniem strony internetowej GRAVITI.PL następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe, pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do Państwa osoby. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej, zabezpieczenia procesu składania zamówienia lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego. Dane są przechowywane przez określony czas, a następnie automatycznie usuwane.

§ 3 Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy osoba zgłaszając chęć nawiązania kontaktu, realizacji usługi, itp.:

 1. jest proszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. odpowiedzi na państwa zapytanie, przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy w związku z np. dokonywanym zakupie naszych usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy.
 2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych, wypełniania obowiązków podatkowo – rozliczeniowych. Do wymogów prawa należy także spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych.
 3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes oznacza, że konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Państwa danych osobowych w zakresie przekraczającym samo właściwe wypełnienie umowy. Zawiera się tutaj w szczególności w wysuwaniu roszczeń prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności jaką może podnosić Administrator, wyborze odpowiednich partnerów handlowych, zapobieganiu czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego, analizowaniu danych do celów statystycznych, przetwarzaniu w celach archiwalnych oraz dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu. i dotyczących zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

§ 4 Odbiorcy

Administrator GRAVITI Sp. z o.o. udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:

§ 5 Uprawnienia osób, których dane są zbierane

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu prawa wynikające z „RODO”, w szczególności:

 1. Prawo do dostępu – zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez przetwarzane przez naszą stronę, jak również do uzyskania od następujących informacji: 
 1. Prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

W przypadku, gdy udostępniliśmy dane osobowe jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to
z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądane jest usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania
  w następujących przypadkach:
 1. Prawo do sprostowania – prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 2. Prawo do wniesienia skargi – prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Graviti Sp. z o.o. z siedzibą w ……. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.
 3. Prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych. Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw zgodnie z artykułem 18 udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Państwu ostatecznej odpowiedzi.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług będą usunięte w  sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, nie podejmuje działań przez ponad 10 lat, jak również po otrzymaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne.

§ 6 Przekazywanie do państw trzecich

Z wyjątkiem przypadków opisanych w polityce prywatności nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Opisane w tym dokumencie rodzaje przetwarzania danych skutkują przekazaniem danych na serwery Google LLC. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Dostawca Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Państwa zgodę.

§ 7 Zabezpieczenie danych osobowych

Zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które ochronią przetwarzanie danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe. Tym samym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI