Organizatorem szkoleń jest GRAVITI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ siedzibą Organizatorem szkoleń jest GRAVITI spółka z ograniczoną siedzibą w 41 219 Sosnowcu przy ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego 11/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921544, REGON 389941793, NIP 6443562409.
Realizacja szkoleń jest zgodna z ofertą oraz terminarzem dostępnym na stronie www.graviti.pro

§1 DEFINICJE


1. KLIENT – każdy podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć́ ć́ umowę̨ ę̨ z GRAVITI.PRO
2. KURSANT – uczestnik szkolenia lub osoba, która została zgłoszona przez Klienta jako uczestnik szkolenia
3. SZKOLENIE – oferowane szkolenie przez GRAVITI.PRO z zakresu IRATA/GWO/ITRA lub innych szkoleń dostępnych na stronie internetowej www.graviti.pro wraz ze szczegółowym opisem. Prowadzone w formie on-line, stacjonarnie lub w formie hybrydowej.
4. PLATFORMA SZKOLEŃ – strona internetowa dostępna pod adresem: www.graviti.pro, prowadzona przez GRAVITI.PRO
5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na Platformie Szkoleń, umożliwiający utworzenie konta Kursanta.
6. REJESTRACJA – proces wprowadzania danych do systemu informatycznego, mający na celu utworzenie konta Kursanta
7. REZERWACJA SZKOLENIA – oświadczenie Kursanta składane za pomocą formularza rezerwacji szkoleń na stronie www.graviti.pro, stanowi ofertę zawarcia umowy, określające warunki tej umowy ich rodzaj oraz dane kursanta.
8. UMOWA – umowa zawarta pomiędzy GRAVITI.PRO a Klientem, której przedmiotem jest realizacja szkolenia Kursanta.
9. REGULAMIN – niniejszy dokument regulamin szkoleń
10. KUPUJĄCY – oznacza konsumenta, przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym znajdującym sie na Platformie Szkoleń, kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.
11. USŁUGOBIORCA – podmiot korzystający z usługi świadczonej przez GRAVITI.PRO drogą elektroniczną.
12. MATERIAŁY SZKOLENIOWE – wszelkie materiały dydaktyczne i szkoleniowe opracowane przez GRAVITI.PRO, dostarczane Kursantowi w związku ze szkoleniem.
13. KODEKS CYWILNY oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkolenia oferowane przez GRAVITI.PRO, ich sprzedaż i sposób przeprowadzania określa niniejszy regulamin.
 2. Regulamin skierowany jest do Klienta, będącego osobą prawną lub przedsiębiorcą.
 3. Platforma szkoleniowa jest zarządzana przez GRAVITI.PRO
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi szkoleniowej jest GRAVITI.PRO
 5. Warunkiem realizacji usług szkoleniowych przez GRAVITI.PRO jest:
  • Akceptacja Regulaminu
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Posiadanie dostępu do sieci internetowej, możliwości korzystania z programów komputerowych w celu odtworzenia prezencji, dźwięków audio oraz materiałów w formie PDF.
 6. Firma GRAVITI.PRO może odmówić zawarcia Umowy lub realizacji usługi w sytuacji braku akceptacji regulaminu lub podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.graviti.pro oraz jest akceptowany przez Klienta w momencie zawarcia Umowy.
 8. Informacje o szkoleniu zawarte na stronie internetowej www.graviti.pro stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, lecz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z Kodeksu Cywilnego.

§3 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z konta użytkownika Platformy Szkoleniowej możliwe jest po dokonaniu rejestracji przez Kursanta.
 2. W celu rejestracji niezbędne jest podanie adresu mailowego Klienta.
 3. Logowanie na konto użytkownika odbywa się za pomocą loginu oraz hasła ustanowionego przez Kursanta podczas zakładania konta.
 4. Kursant jest zobowiązany do korzystania z konta użytkownika zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującym prawem na terytorium Polski oraz postanowieniami Regulaminu.
 5. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych i udostępnionych dla Kursanta wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 6. Korzystanie z konta użytkownika we własnym zakresie, nieudostępnianie osobom trzecim.

§4 REZERWACJA SZKOLENIA

 1. Za pośrednictwem konta użytkownika Kursant może dokonać rezerwacji szkolenia – zamówienia.
 2. Rezerwacja szkolenia dokonuje się na podstawie wyboru rodzaju szkolenia, terminu oraz dostępności miejsc.
 3. GRAVITI.PRO zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub odwołania danego terminu.
 4. Cena szkolenia podana na stronie internetowej www.graviti.pro w momencie rezerwacji jest wiążąca. Podane ceny wyrażone są w walucie PLN.
 5. Szkolenia IRATA są szkoleniami zwolnionymi z VAT dlatego ich cena jest kwotą netto/brutto.
 6. Pozostałe szkolenia zawarte w sklepie internetowym zawierają podatek Vat 23%.
 7. Warunkiem dokonania rezerwacji szkolenia jest prawidłowo wypełniony formularz, zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego treści oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kursant potwierdza zapoznanie się z ww. treścią poprzez zaznaczeniu odpowiednich pól w oświadczeniu podczas rezerwacji szkolenia.
 8. Po dokonaniu rezerwacji szkolenia, Kursant otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Rezerwacja miejsca następuje po opłaceniu szkolenia, dlatego należy pamiętać, iż brak wpłaty może skutkować uniemożliweniem realizacji usługi w dniu rozpoczęcia szkolenia.

§5 ZAWARCIE UMOWY

 1. GRAVITI.PRO potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany adres przez Klienta. Z tą chwilą Umowa uważa się za zawartą. Przyjęcie Rezerwacji Szkolenia powoduje związanie Klienta Umową.
 2. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji Szkolenia zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy, takich jak numer rezerwacji, rodzaj szkolenia, koszt szkolenia, dane niezbędne do dokonanie przelewu.
 3. Każda Umowa będzie potwierdzana dowodem zakupu w postaci faktury VAT. Dane konieczne do wystawienia faktury VAT Klient powinien wskazać najpóźniej w chwili rezerwacji szkolenia. Faktura VAT wysyłana jest jako załącznik na podany adres e-mail Klienta.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu zawartej Umowy z GRAVITI.PRO, nie później niż do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 2. Zapłaty można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta zawarty w przesłanych informacjach e-mail podczas rezerwacji.
 3. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
 4. Zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym GRAVITI.PRO uznaje się jako moment dokonania zapłaty.
 5. Rezerwacja szkolenia, która nie została opłacona będzie automatycznie anulowana.

§7 SZKOLENIA

 1. Wrunki dopuszczenia do szkolenia:
  • Ukończone 18 lat
  • Podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu
  • Dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
  • Posiadanie ważnego certyfikatu dla określonych szkoleń.
  • Spełnienie wymagania wyznaczonych przez organizację IRATA / GWO w przypadku podnoszenia lub odświeżenia kwalifikacji.
  • Dla szkoleń IRATA prawidłowo wypełniony logbook pierwszego dnia szkolenia. Brak jego może skutkować niedopuszczeniem Kursanta do szkolenia i brakiem możliwość zwrotu kosztów.
  • Kursant zobowiązany jest do nieprzyjmowania alkoholu oraz innych środków odurzających przed jak i w trakcie szkolenia. GRAVITI.PRO w uzasadnionym przypadku może poddać weryfikacji Kursanta na obecność alkoholu lub środków odurzających. Jeżeli Kursant odmówi poddaniu się badaniu, GRAVITI.PRO może nie dopuścić Kursanta do udziału w szkoleniu oraz usunąć go z trwającego kursu.
 2. Szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej, on line lub hybrydowo.
 3. Szkolenia stacjonarne realizowane są w Zabrzu przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 8/C4
 4. Szkolenie odbywa się zgodnie z wybranym terminem oraz godzinami potwierdzonymi podczas rezerwacji.
 5. Klient lub Kursant ma prawo do rezygnacji ze szkolenia i zwrotu wpłaty, rezygnacja w terminie poniżej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia skutkować będzie brakiem możliwość zwrotu wpłaconej kwoty. W powyższej sytuacji Klient może jednorazowo przenieść szkolenie na inny termin.
 6. Kursant może przenieść szkolenie na inny terminy w sytuacji problemów zdrowotnych po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. W takiej sytuacji przysługuje mu prawo do zmiany terminy szkolenia.
 7. GRAVITI.PRO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny. Kursant zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres e-mail podany w formularzu lub telefonicznie.
 8. Klient ma prawo do wyboru innego terminu szkolenia albo do odstąpienia od Umowy w sytuacji określonej w §7 ust. 5.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator przekazanych danych osobowych przez kursantów jest: GRAVITI.PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨,
  ul. Bora-Komorowskiego 11/14, 41-219 Sosnowiec, Adres kontaktowy e-mail: training@graviti.pro;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i w uzasadnionym interesie administratora polegającym na udokumentowaniu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również w celach spełnienia obowiązków prawnych administratora rozliczeniowo-podatkowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek wykonania usługi.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 5. Odbiorca danych osobowych:
  • Firma świadcząca usługi rachunkowo-księgowe
  • IRATA – Industrial Rope Access Trade Association
  • GWO – Global Wind Organization
  • Firma działającym na zlecenie GRAVITI.PRO w celu realizacji usługi
 6. Osoba, której dane zostały nam przekazane ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi czy prawo do ich usunięcia.
 7. Dane osobowe będą przekazywane do innych państw lub organizacji międzynarodowych zgodnie z wybranymi przez Kursanta/Klienta preferencjami szkoleniowymi.
 8. Administrator danych osobowych będzie stosował do przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI